LAP 1

Domáca úloha z prvého LAP ‚Living Advaita Proces‘ Procesu žitia v advaite

  1. Čo nám bráni, aby som dokázal prijať to, čo chcem z toho kurzu?
  2. Ako prevezmeme zodpovednosť?
  3. Napíš si všetky neukončenia týkajúce sa zaradenia sa naspäť do sveta (pochybnosti, strachy, rozpaky). Identifikujte kdekoľvek sa cítite bezmocný. Z akých myšlienkových trendov pochádza každá z vašich myšlienok.

Ukončite s nimi.

 

LAP Session 1  – Homework

  1. What will stop us from getting what I want from this course?
  2. How are we going to take responsibility?
  3. Write down all incompletions about integrating back to the world (doubts, fears, hesitations). Identify anywhere you feel powerless. What patterns does each of thought trends come from?

Complete with them.