LAP 2

Domáca úloha z druhého LAP ‚Living Advaita Proces‘ Procesu žitia v advaite 

Krok 1: Identifikujte svoju tímily

 • Vyberte si 11 ľudí vo vašom živote. Od začiatku, majte plán, že spravíte úplne ukončenie s týmito ľuďmi, že s týmito 11 ľuďmi nebudete mať žiadne neukončenia.
 • Vyberte si svoju tímily, s ľuďmi, s ktorými pracujete každý deň, s ktorými zdieľate svoj život, s ktorými zdieľate svoj dom, s ktorými zdieľate svoju posteľ, zdieľate svoje jedlo, zdieľate svoju prácu, svoju kanceláriu, zdieľate všetky momenty vo svojom živote či už zlé alebo dobré. Nemusia byť z Nithyananda Sanghy.
 • Tím nemusí mať presne 11 ľudí. Ale musí to byť minimálne 11 ľudí. Odporúčanie, minimálne 11 ľudí a maximálne 21. Ak budete mať viacej ako 21, môžete vás to rozpptylovať.
 • Odporúčame mať tímily medzi 11 a 21 ľuďmi.
 • Môžete mať taktiež Swamijiho vo svojom tímily.
 • Vy vytvárate tímily, môžete mať aj domácich miláčikov. Môžete mať taktiež stromy, hory, rieky. Stromy, hory, rieky sú dostatočne energetické, dostatočne vedomé a dostatočne duchovné na to aby vám odpovedali. Takže, rieka alebo hory alebo domáci miláčikovia alebo stromy môžu byť tiež súčasťou vašej tímily.
 • S tímily, či sa navzájom ovplyvňujete každý deň alebo neovplyvňujete, to nie je problém. Ale zážitok Advaity by mal ostať živý, to je všetko!

 

Krok 2: Napíšte svoju realitu, ktorú chcete spôsobiť (si vytvoriť) vo svojom živote, v týchto oblastiach:

 1. 1. Vzťahy
 2. 2. Financie
 3. 3. Kariéra
 4. 4. Zdravie
 5. 5. Sangha
 6. 6. Obohacovanie/spôsobovanie

Napíšte ČO chcete a KEDY to chcete – je to v poriadku, keď to dáte do rôznych etáp.

 

LAP Session 2 – Homework

STEP 1: IDENTIFYING YOUR TEAMILY

 • Pick up eleven people in your life.  From the beginning, plan you will have Complete Completion with these eleven people.  With these eleven people you will not have any incompletion.
 • Choose your teamily with people who are every day working with you, with whom you share your life, with whom you share your house, you share your bed, you share your food, you share your work, you share your office, you share all the moments of your life whether good or bad.  So, they don’t need to mandatorily belong to the Nithyananda Sangha.
 • The team does not need to be restricted to eleven.  But it has to be minimum eleven people. Recommendation is to keep it at least 11 and not more than 21. If you go more than 21, you may lose attention.
 • Recommend to keep it between eleven and twenty-one
 • You can very well add Swamiji’s name to your teamily as well.
 • In the teamily you create, you can have pets.  You can even have trees, hills, rivers.  Trees, hills, rivers, pets are energetic enough, conscious enough, spirited enough to respond to you.  So, a river or mountain or a pet or a tree can be added into your teamily
 • With teamily, whether you interact every day or you don’t interact, that is not a problem.  But the experience of Advaita should be alive, that is all!

 

Step 2: Write down the realities you want to cause in your life in the following areas:

 1. Relationship
 2. Money
 3. Career
 4. Health
 5. Sangha
 6. Enriching / causing

Write down WHAT you want and by WHEN you want it – it is OK to break it down into stages