Velký program Paramashivoham 20.12.2019 – 10.1.2020