LAP 5

Domáca úloha z piateho LAP ‚Living Advaita Proces‘ Procesu žitia v advaite

Vytváranie svojej identity

Poprvé vyhláste vaše ‘image’ (obrazy, predstavy) ako ich vidíte.
Popíšte rozsiahlo:

  1. Popíšte váš vnútorný image.
  2. Popíšte váš vonkajší image – ako sa chcete prezentovať druhým, ako chcete byť druhými vnímaný.
  3. Popíšte váš image o druhých – ako vás druhý vnímajú.
  4. Popíšte váš životný image – ako chcete vnímať život a druhých.

Popíšte všetky 4 rozsiahlo, pretože čím rozsiahlejšie ich popíšete, o to ľahšie budete vedieť nájsť neukončenia.

Creating Your Identity

First declare your highest four images as you see it. Describe them in an elaborate way

  1. Describe what is your inner-image
  2. Describe what is your outer-image – how you want to project you.
  3. Describe others-image – how people should perceive you.
  4. Describe the life-image – how you want to experience life and others.

Describe all these four elaborately, because as elaborately as you describe, it will be easy for you to find the incompletions.