LAP 6

Domáca úloha zo šiesteho LAP ‘Living Advaita Proces’ Procesu žitia v advaite 

Vezmite si situáciu špecificky v rôznych aspektoch života – peniaze, práca, vzťahy, atď. Identifikujte vaše vasanas v každej situácii. Toto sú zvyčajne situácie ktoré sa vám opakujú znova a znova, alebo sťažnosti ktoré máte opakovane. Takéto situácie obsahujú vasanas.

Je tu nevypovedaný komponent – niečo, čo cítiš vo vnútri ale si to nevykomunikoval navonok. Identifikuj to. Identifikuj skryté pochopenie za nevypovedaným vyhlásením.

Je tam tiež skrytá daň a skrytý benefit – čo získavaš v týchto situáciách? Môže to byť niečo malé ako – Mám pravdu, alebo kde sa vyhýbaš zlyhaniu. Nájdi to.

Čo strácate? Ak sa rozhodnete ju mať radi, čo je nevyhnutným výsledkom z dlhodobého hľadiska? Identifikujte tú daň za to.

Ukončite s nesprávnym pocopením, skryté vyhlásenia otvorte, a urobte aha, aby ste sa vzdali skrytých benefitov a ukončili ich.

 

LAP Session 6  – Homework

Specifically take situations in different aspects of your life – money, work, relationships, etc. Identify your vasanas in each situation. These are usually situations which recur over and over again for you, or complaints that you seem to have over and over again. Such situations have vasanas in them.

There is an unsaid component – something you feel on the inside but you have not communicated on the outside. Identify that. Identify the hidden cognition behind the unsaid statement.

There is also a hidden cost and a hidden benefit – what are you gaining in such situations? It can be something small such as – I am right, or where you are avoiding failure. Find that out.

What are you losing? If you go on like this what is the inevitable result in the long run? Identify that cost.

Complete with the wrong cognition, make the hidden statements open, and make a vow to give up the hidden benefit and completing it.