Myšlienky dňa od Swamijiho

V tejto rubrike Vám ponúkame myšlienky dňa od Swamijiho, o ktoré sa podelil na svojom profile na Twitter-i . Sú podané najskôr v ich originálnom znení v angličtine, tak ako ich vyslovil Majster, a nasledovne s ich slovenským prekladom. Stačí si prečítať jednu za deň a intenzívne nad ňou rozjímať.  

Ak chcete sledovať Swamijiho myšlienky dňa, nájdite ho na Facebook-u pod menom: Sri Nithyananda Swami https://www.facebook.com/srinithyananda.swami?fref=ts

 

Today’s thought: Doing every thing with remembrance of being. SELF REMEMBERANCE.

 Dnešná myšlienka dňa: Robte všetko s pamätaním si seba. Samo-pripomínanie.

Today’s thought: Pure love burns all the dirt of your inner space so go on radiating love to everything that exists. — Nithyananda

Myšlienka na dnes: Čistá láska spáli všetku špinu vo vašom vnútri, takže neustále vyžarujte lásku voči všetkému čo existuje.

You don’t have to be God, just live like one, you will become one. 

Nemusíte byť Boh, len žite ako on a stanete sa ním.

Your body is like an engine. When the fuel to run your life is fear, your liver and intestines suffer. When you run your life on greed, your heart and lungs will suffer. But when the fuel for your existence is joy, love and gratitude, all your organs are receiving a beautiful lubrication. It’s all about the fuel you use to run your life. Use the right fuel for your Rolls-Royce! ~Paramahamsa Nithyananda

Vaše telo je ako motor. Keď je palivom vášho života strach, vaše črevá budú trpieť. Ak vás poháňa chamtivosť a lakomosť, budú trpieť vaše pľúca a srdce. Ale ak je benzínom vášho života radosť, láska a vďačnosť, všetky orgány budú krásne premastené. Všetko je to o tom aké palivo používate. Používajte to správne palivo pre váš Rolls-Royce!

My voice and my words are me. When I enter somebody’s ears, I enter their heart. ~Paramahamsa Nithyananda

Môj hlas a moje slová sú ja. Keď vstúpim do niekoho uší, vstúpim do ich srdca. 

Reality is that which changes based on your frequency. If you are happy, the whole world is happy, if you are sad, the whole world is sad, if you believe you are a king, the whole world is under you, if you believe you are a slave, the whole world is above you. 

Realita je to čo sa mení na základe vašej frekvencie. Ak ste šťastní, celý svet je šťastný, ak ste smutní, celý svet je smutný, ak veríte že ste kráľ, celý svet bude pod vami, ak veríte že ste otrok, celý svet bude nad vami.

Enlightenment is the courage to change when change happens to you. 

Osvietenie je odvaha zmeniť sa, keď nastane vo vašom živote zmena.

Anything you want to do in your life, do it now. Start with any one or two small steps, don’t wait for the perfect situation to come, because it will never come. Start now, it will start the snow-ball effect and all auspiciousness will be showered on you. Rule of fulfilled life? Don’t postpone. That’s all!  

Čokoľvek čo chcete v živote urobiť, urobte to teraz! Začnite jedným alebo dvomi malými krokmi. Nečakajte na dokonalú priležitosť, pretože tá nikdy nepríde. Začnite hneď, to spustí efekt snehovej gule a vy budete zasypaní všetkými priaznivými vecami. Aký je zákon naplneného života? Nič neodkladať na neskôr! To je všetko!

LIFE ATTRACTS THE OBJECTS OF THE FREQUENCY WHICH IT CHERISHES. Život priťahuje objekty v tej frekvencii, ktorú si užívame.

Constantly infuse silence in to your inner space the by bringing awareness to your thoughts.  

Neustále napúšťajte ticho do vášho vnútra tým, že prenesiete pozornosť na svoje myšlienky.

Problem is not what you go through but what you feel you may go through. Joy is also same. 

Problém nie je to, čím prechádzate, ale to, čím si myslíte, že prechádzate. S radosťou je to rovnako.

Mood swings not handled can move life some time in completely different wind.

Vami nezvládnuté výkyvy nálad môžu život pohnúť úplne iným smerom (vetrom).

Be at one with whole or you will always be in hole and never be at home.

Staňte sa jedno s celkom, inak budete vždy v diere a nikdy sa nebudete cítiť doma. (V angličtine sa tento výrok rýmuje, je to Swamijiho slovná hračka).

Existense gives you the freedom to decide as you want withought listening to the guidance. 

Existencia vám dáva slobodu rozhodnúť sa ako chcete aj bez toho, aby ste počúvali jej rady.

It guides but leaves the people to take decisions & even the decision of not making decision as per the guidance is decision.

Existencia vás vedie, ale necháva vám slobodu robiť rozhodnutia. Aj rozhodnutie neurobiť rozhodnutie podľa jej rád, je rozhodnutie.

Do UDHIYANA BANDHA with ABS CRUNCHES for 11 minutes, this will awaken kundalini and reduce belly. Technika na prebudenie kundalíni a zmenšenie brucha:

Robte UDHIYANA BANDHA* (*vtiahnite brucho dnu a hore a zardžte) a 11 minút robte brušáky. Toto prebudí kundalíni a zmenší vaše brucho.

Myšlienky dňa z ranných správ Swamijiho Nithyanandu:

People are intuitive enough to sense whether you want to help them or not. Approach people with the attitude of „How can I contribute to this person? How can I make a difference in their life?“, guaranteed your life will be transformed in a huge way! 

Ľudia sú dosť intuitívni na to, aby vycítili, či im chcete pomôct alebo nie. Pristupujte k ľuďom s otázkou “Ako môžem byť nápomocný tejto osobe? Ako môžem pozitívne prispieť v ich živote? Zaručene bude váš život s týmto prístupom pretransformovaný obrovským spôsobom!

No emotion is good or bad. Emotions are like money. You can use it in any way. If you pay someone$1000 for a $10 job, you will soon become bankrupt. If you pay someone a $1000 worth of anger for a $10 worth of a mistake, you will soon be energy bankrupt.Using emotions according to situation is the right thing. Unhandled emotions make you energy-bankrupt. 

Žiadna emócia nie je zlá ani dobrá. Emócie sú ako peniaze. Môžete ich použiť rôznymi spôsobmi. Ak niekomu zaplatíte 1000 Eur za10 Eur-ovú prácu čoskoro zbankrotujete. Ak niekomu dáte 1000 Eur-ový hnev za10 Eur-ovú chybu čoskoro energeticky zbankrotujete. Mínať viac energie ako vyžaduje daná situácia vás dovedie k energetickému bankrotu. Používať emócie podľa toho ako to vyžaduje situácia je správne. Nezvládnuté emócie z vás urobia energetického žobráka.

Your longing for Me is my message to you. 
All your attempts to reach Me
Are in reality my attempts to reach you.
–Rumi (osvietený indický básnik) 

Vaša túžba po mne, je môj odkaz pre vás.
Všetka vaša snaha dosiahnuť mňa,
je v skutočnosti moja snaha dosiahnuť vás.
– Rumi

People always tell me: Swamiji, no matter what problem we have, no matter what question we have, you always give the same solution –Enlightenment. Understand, problems are not many as you think. There is only one problem. So if problem is one, solution can also be just one. 

Ľudia mi stále hovoria:Swamiji, akýkoľvek problém máme, akúkoľvek otázku máme, vždy nám dávaš tú istú radu – Osvietenie. Pochopte, problémov nie je mnoho ako si myslíte. Problém je len jeden. Čiže ak existuje iba jeden problém, riešenie musí byť zákonite tiež len jedno.

Your will is like a straw floating on the ocean, which is your mind. You can not move the ocean by moving the straw. All you can do is let the straw float and observe the way it is moving. Your will is not stable, nor is your mind. Both are constantly changing, floating. The only thing stable is your being, which is the earth on the bottom of the ocean. 

Vaša vôľa je ako slamka plávajúca v oceáne. Oceán nemôžete pohnúť hýbaním slamky. Jediné čo môžete urobiť je pozorovať ako pláva, ako sa hýbe. Vaša vôľa je nestabilná, rovnako aj vaša myseľ. Obidve sa neustále menia, plynú. Jediná vec čo je stabilná je vaše bytie, ktoré je na dne oceána.

Who has to be corrected first – me or society? The person who wants to correct others.

-Koho treba zmeniť najskôr – mňa alebo spoločnost?

-Tú osobu, ktorá chce meniť iných.

Loving the higher ideals and the ideas is growing those ideals in you.

Milovať vaše vyššie ideály a myšlienky znamená pestovať tieto ideály vo vás.

New Nithya Kriya to stop the office gossip. Raise your right fist and with all your strength punch the gossiping person right into their nose. Now go on to pracise this kriya. 

Nová Nithya Kriya na zastavenie ohovárania v práci. Prvý krok: zdvihnite pravú päsť. Druhý krok: vypáľte osobe ktorá ohovára pecku priamo do nosa. Môžete začať 🙂

Surrender is not submission. Submission means destroying your will, but surrender means expressing your will 100% and dedicating your will to the higher will. Making your will in tune with the higher will. 

Odovzdanie sa nie je poddanosť. Poddanosť znamená zničiť vašu vlastnú vôľu, ale odovzdanie znamená vyjadrovať vašu vôľu na 100% a venovať svoju vôľu vyššej vôli. Zosúladiť svoju vôľu s vyššou vôľou.

„Raja vidya raja guhyam“.Greatest knowledge is the greatest secret. ~ Bagwan Krishna in Bhagavad Gita, repeated by Nithyananda

Raja vidya raja guhyam – Najvyššia znalosť je najvyššie tajomstvo.
-Bagwan Krishna v Bhagavad Gite

Your integrity is the only impact you can do on the Cosmos. Life will remember you only based on your integrity. Integrity is life! Dishonesty is death. Sacrifice anything to keep your integrity alive. 

Vaša integrita (konať v súlade s tým o čom ste presvedčený, čomu veríte) je jediný spôsob akým môžete mať nejaký dopad, vplyv na vesmír. Život si vás bude pamätať len na základe vašej integrity. Integrita je život. Neúprimnosť je smrť. Obetujte čokolvek na to, aby ste udržali svoju integritu nažive!!

Can anyone get healed completely? – As long as the head is there, the head ache will be there. Drop the head and you will be healed.

Môže byť človek úplne vyliečený? – Pokiaľ bude mať hlavu, tak bolesti hlavy budú pretrvávať. Zhoďte hlavu a budete vyliečení.

Most of the time people use the word creativity to avoid doing hard work. Creativity is nothing but the word they use to hide their laziness. I have created so many wonderful things in my life and from my experience I tell you – CREATIVITY IS NOTHING BUT HARD WORK.

Väčšinu času ľudia používajú slovo kreativita aby sa vyhli tvrdej práci. Kreativita nie je nič iné ako slovo, ktoré používajú na zakrytie svojej lenivosti. Ja som vytvoril toľko úžasných vecí v mojom živote a z mojej skúsenosti vám poviem – KREATIVITA NIE JE NIČ INÉ AKO TVRDÁ PRÁCA.

Dear ones today’s thought: HOW MUCH YOU CONTRIBUTE TO OTHERS AND MAKE DIFFERENCE THAT MUCH ONLY YOUR OWN LIFE ENERGY IS AWAKENED

Drahí moji, dnešná myšlienka: Koľko dokážete prispieť iným a ako im dokážete pomôcť, o toľko sa prebudí množstvo vašej životnej energie.

Where does everything come from? – Nothing.

Z čoho všetko pochádza Swamiji?
– Z ničoho.

 

In the olden days, humbleness was important. Now, self-esteem is important. Why? Because at that time, people lived as animals under uncivilized skin. Now, animals live as people under the civilized skin.

Kedysi dávno bola skromnosť dôležitá. Dnes je dôležité sebavedomie. Prečo? Pretože kedysi dávno ľudia žili ako zvieratá v necivilizovanej koži. Dnes, zvieratá žijú ako ľudia v civilizovanej koži.

Creativity is the bloodstream of God. 

Kreativita je krvný obeh Boha.

„I am not an orphanage or a retirement home. I am enlightenment factory!“ 

Ja nie som sirotinec ani starobinec. Ja som fabrika na osvietenie.

If even a King can’t give you anything, you are a sannyasi. If even God can’t give you anything, you are an incarnation!

Ak vám kráľ nemôže ponúknuť niečo čo by ste chceli, tak ste sannyasi (asketicky žijúci mních). Ak vám ani samotný Boh nemá čo ponúknuť, tak ste inkarnácia.

People always tell me: Swamiji, no matter whatproblem we have, no matter what question we have, you always give the samesolution – Enlightenment. Understand, problems are not many as you think. Thereis only one problem. So if problem is one, solution can also be just one. 

Ľudia mi stále hovoria:Swamiji, akýkoľvek problém máme, akúkoľvek otázku máme, vždy nám dávaš tú istú radu– Osvietenie. Pochopte, problémov nie je mnoho ako si myslíte. Problém je len jeden. Čiže ak existuje iba jeden problém, riešenie musí byť zákonite tiež len jedno.

When my business becomes your business a speciallove arises that can never be shaken, that can never be taken taken away byanybody. That is Maha Bhava. 

Keď sa môj biznis stane vašim biznisom, zrodí sa vo vás špeciálna láska ktorá nebude ničím otrasená,ktorú vám nemôže nikto nikdy odobrať. Toto je Maha Bhava – najvyšší druh lásky.

Infusing your higher identity into your body is health. Infusing your higher identity into your mind is joy. Infusing higher identity into your consciousness is enlightenment. 

Vdúchnuť vašu vyššiu identitu do vášho tela je zdravie. Vdúchnuť vašu vyššiu identitu do vašej mysle je radosť. Vdúchnuť vyššiu identitu do vášho vedomia je osvietenie.

If you want health, take responsibility for your body. If you want happiness, take responsibility for your mind, if you want conscious explosion, take responsibility for your spriritual progress.

Ak chcete zdravie, zoberte zodpovednosť za vaše telo. Ak chcete šťastie, zoberte zodpovednosť za vašu myseľ. Ak chcete vedomú explóziu, zoberte zodpovednosť za váš duchovný rast.

Understanding: 1+1=2, alignment: 1+1=11, at-one-ment= conscious explosion.

Úroveň pochopenia: 1+1=2,Úroveň zosúladenia: 1+1=11, Úroveň zjednotenia = vedomá explózia

If you need something from others, be responsible to offer them what they need from you.

Ak potrebujete niečo od iných, zodpovedne ponúknite iným to čo oni potrebujú od vás.

The principle of life says: Man who takes responsibility has the right to enjoy! Man who takes responsibility has the right to live! If you have problems with money, use the principles of your country to address them. But if you have problems with life, like health,desire, karma, life and death, satisfaction with life, find solution in this principle of life. 

Zákon života hovorí: Človek, ktorý zoberie zodpovednosť má právo si ho užívať. Človek ktorý zoberie zodpovednosť má právo žiť. Ak máte problém s peniazmi, používajte zákony vašej krajiny na jeho vyriešenie. Ale ak máte problémy so životom, ako je zdravie, túžby, karma, život a smrť, spokojnosť so životom, hľadajte riešenie v zákone života samotného.

If your mind is standing by you, if your body isstanding by you, you can win the whole Cosmos!

Ak je vaša myseľ na vašej strane, ak je vaše telo na vašej strane, tak môžete vyhrať celý vesmír.

Mysticism takes you to the peak. Science leads youto the weak. Science is not the ultimate reality. Where science is destroyed miracles start. Religion and science never meet. Science is very superficial.It is superficial superstition. Miracles are depths of reality.

Mysticizmus vás zoberie na vrchol. Veda vás zavedie k slabosti. Veda nie je tá najvyššia realita. Tam kde veda končí, mysticizmus začína. Náboženstvo a veda sa nikdy nestretnú. Veda je veľmi povrchná. Je to len povrchná povera. Zázraky sú hĺbkou reality.

When you live in tyaga, you are not even aware ofit. If you are aware of it, then it’s only selfishness. But when you live realtyaga, you radiate tyaga and you are not even aware that you are a tyagi. Letthe statement „let me act for the good of others“ be your lifemission. The part of „even if that means I lose anything“ is notnecessary. Just skip that.

Keď žijete v obete, tyaga, tak si toho ani nebudete vedomí. Ak ste si toho vedomí, tak je to len sebeckosť. Ale ak žijete obetavosť, tyaga, budete vyžarovať obetu a nebudete si ani len vedomí, že ste tyagi (ten, kto sa obetuje). Nech je vyjadrenie :”chcem konať pre dobro iných” vašou misiou. Tá časť vety kde sa hovorí: “aj keby to znamenalo, že niečo stratím” nie je nutná. Jednoducho ju vynechajte.

Tyaga is a spiritual current which runs through your body, it strengthens your nervous system again and again. Then you will realize the true value of enlightenment. You will experience the freedom. 

Tyaga – obeta je duchovný prúd, ktorý preteká celým vašim telom a znova a znova posilňuje váš nervový systém. Potom si uvedomíte pravú hodnotu osvietenia. Zažijete tú slobodu.

Understand the secret of catching a place in my heart. Those who believe that life is joy, life is bliss easily fall in tune with my frequency and they become my favorites.

Pochopte tajomsto ako získať miesto v mojom srdci. Tí, ktorí veria, že život je radosť, život je blaženosť sa ľahko naladia na moju frekvenciu a stanú sa mojimi obľúbenými.

You don’t need Rama to be like Sita. You can practise tyaga with everything and everybody. Whenever you can express tremendous compassion and sacrifice, tyaga, in your life. When your life is centered on anything else but you, it is whole, slowly you will realize you are also part of that whole and you will experience wholeness.

Nepotrebujete Ramu na to,aby ste boli ako Sita. Tyagu (obetavosť) môžete praktizovať so všetkým a s každým. Kedykoľvek keď môžete, vyjadrujte obrovský súcit a obetu, tyaga, vo vašom živote. Keď je váš život zameraný na čokoľvek iné ako ste vy sami, to sa stane celkom. Pomaly si uvedomíte, že vy ste takisto časť celku a zažijete úplnosť.

Not being centered on you but on others is Tyaga (sacrifice).

Nebyť zameraný na seba ale na iných je Tyaga (obeta).

Maya is the classroom created by God. It wascreated for us to evolve. If we never experienced Maya, we would take God for granted. Maya teaches us not to take God for granted.

Maya (ilúzia) je školská trieda vytvorená Bohom. Bola vytvorená na to, aby ste sa vyvíjali. Ak by sme nikdy nezažili mayu, brali by sme Boha za samozrejmého. Maya nás učí, ako nebrať Boha za samozrejmého.

If you want others to be inspired by your vision,others to sacrifice for your vision and others to be innovative in your vision,first, you need all these 3 to happen to you!

Ak chcete aby boli iníinšpirovaní vašou víziou, aby sa iní obetovali pre vašu víziu a aby boli inovatívni ohľadne vašej vízie, najskôr sa tieto 3 musia stať vo vás.

Anger under your control = Power.
Greed under your control = Energy.
Fear under your control = Cautiousness.
Desire under your control = Creativity.

Hnev pod vašou kontrolou= sila.
Chamtivosť pod vašou kontrolou = energia.
Strach pod vašou kontrolou = opatrnosť.
Túžba pod vašou kontrolou= kreativita.

Who is a real warrior? – One who can fight withhimself and win. One who can win over his emotions, over his mind.

Kto je skutočný bojovník? Ten, kto dokáže bojovať sám so sebou a vyhrať. Ten, kto dokáže vyhrať nad svojimi emóciami, nad svojou mysľou.

Your heart has the capacity to suck the negativity of the whole world and transform it into love. Practise the cBuddha’s heart and transform all negativity into bliss.

Vaše srdce má schopnosť vysať negativity z celého sveta a premeniť ju na lásku. Praktizujte techniku Budhovho srdca a premeňte všetku negativitu na blaženosť.

You not being enlightened is forgivable, but you not living enlightenment is not forgivable! It is only your responsibility, nobody else’s! I don’t need your honesty, I want your authenticity! Honesty means talking about the problem again and again. Authenticity means living the solution! Live it! 

Ak vy nie ste osvietení, to je prepáčiteľné, ale to že nežijete život v osvietení, je neospravedlniteľné. To je vaša zodpovednosť, nikoho iného! Ja nepotrebujem vašu úprimnosť, ja chcem vašu autentickosť! Úprimnosť znamená dookola a dookola rozprávať o probléme. Autentickosť znamená žiť riešenie. Žite ho!

Keď žijete osvietene ako tapas (pokánie), keď praktizujete osvietené vnímanie ako techniku na osvietenie, keď pracujete na tom aby ste dosiahli a vyžarovali osvietenie, vtedy túto techniku používate správne. V priebehu roka tým bude vaša svalová pamäť nasiaknutá a potom sa vaša bio-pamäť zmení navždy a vy explódujete do osvietenia.

When you are honest, you will have a place at my feet, but when you are authentic (living the truth and practicing it in your life) then you will have a place in my heart. And your heart will be in me.

Keď budete úprimní, budete mať miesto pri mojich nohách, ale keď budete autentickí (žiť a praktizovať pravdy života vo vašom denno-dennom živote) budete mať miesto v mojom srdci. A vaše srdce bude vo mne.

Living with Kalabhairava, the destroyer of all negativity and establisher of enlightenment. The ultimate blessing!

Žiť s Kalabhairavom, ničiteľom všetkej negativity a zakladateľom osvietenia, to je to najvyššie požehnanie!

„Whenever you feel you are hugged when I hug some one , you see Divine in me“

Keď cítite objatie kedykoľvek keď niekoho objímem, tak vo mne vidíte božstvo.

“Whenever possibilities are shut and hopes are lowered, I happen to fulfill all possibilities and keep the hopes alive.”

Kedykoľvek keď sú možnosti zavreté a nádeje znížené, ja sa stanem, aby som naplnil všetky možnosti a udržal nádeje nažive. – Bagwan Krishna v Bhagavat Gite

Swamiji, can you predict my future? – Don’t come to me to predict your future, come to me to design it.

– Swamiji, vieš predpovedať moju budúcnosť? – Nechoďe za mnou na to aby som vám predpovedal budúcnosť. Choďte za mnou na to aby ste si ju vytvorili.

Your integrity is the only impact you can do on the Cosmos. Life will remember you only based on your integrity. Integrity is life! Dishonesty is death. Sacrifice anything to keep your integrity alive.

Vaša integrity. Integrita je život. Neúprimnosť je smrť. Obetujte čokoľvek na to, aby ste udržali svoju integritu nažive.integrita je jediný dopad aký môžete mať na vesmír. Život si vás bude pamätať iba na základe vašej

When kids see parents fighting, they feel tremendous insecurity of life. When they see that the family itself is not safe and secure, they lose their risk-taking ability and trust in life and experience incompletion in life. Never fight at home, if you have to fight, never fight in front of your children. 

Ked deti vidia ako sa rodičia hadajú, pocítia obrovskú neistotu života. Keď vidia, že rodina samotná nie je bezpečná a plná istoty, stratia schopnosť zdravého riskovania a dôvery v život a zažijú neúplnosť. Nikdy sa nehádajte a keď sa musíte hádať nikdy to nerobte pred deťmi.

Human mind is like a monkey who drank a home-made liqueur was bitten by a scorpion and possessed by a ghost. ~ Vivekananda, repeated by Nithyananda.

Predstavte si nezbednú opicu, ktorá sa opila z domácej pálenky, poštípal ju škorpión a je posadnutá duchom. Toto je ľudská myseľ. ~Vivekananda, zopakoval Nithyananda.

What is brahmacharya?
Whether the girls are around or not,
Whether the boys are around or not,
the state of being comfortable and not being disturbed
by the opposite sex is brahmacharya.

Čo je to brahmacharya?
Či sú dievčatá okolo alebo nie,
či sú chlapci okolo alebo nie,
stav byť pohodlní a nebyť narušení
opačným pohlavím je bramacharya.

2017-2feb-27th-nithyananda-diary_DSC_0591_bengaluru-aadheenam-IA-Day2-third-eye-initiation-swamiji„Neexistuje niečo ako podvedomie, nevedomie, dokonca ani vedomie. Odteraz, jedine čo existuje je SUPERVEDOMIE.““Kapitalizmus je založený na chamtivosti, komunizmus na závisti, ale život nie je založený ani na jednom ani na druhom princípe. Život je len pre tých, ktorí zoberú zodpovednosť. Systém života sa volá „Zodpovednizmus“.

„Utrpenie vás núti zamýšľať sa nad základnými otázkami života, ale vy zabudnete na tieto základné otázky keď vás vaša myseľ zabáva. Myseľ ktorá vás zabáva a spôsobuje že zabúdate na základné otázky života, to je maya (ilúzia).“

„Aghori je tradícia, ktorá je založená na princípe „jednoducho to urob“.

„Vesmír sa každý večer roztápa do vášho vnútra. Pozorujte, ako sa hmota vesmíru premieňa na polohmotu, potom ako sa stáva tekutou, a potom parou a ako sa rozpúšťa vo vás. Ak zachytíte moment keď sa vesmír rozpúšťa do vás, nebudete sa trápiť nad tým keď sa svetový trh bude rozpúšťať.“

„Drahí moji, cíťte životnú spokojnosť čo najčastejšie ako môžete. Život vás naplní osvietením.“

„Spokojnosť so životom znamená cítiť sa naplnený aj s malými momentami šťastia.“

„Každý deň sa stretávate s toľkými momentami sťastia, ale vy stále cítite že vám niečo chýba. Dnes sa sústreďte na jednoduché momenty spokojnosti. Nepripisujte žiadny význam smútku, iba spokojnosti.“

„Yogínske telo znamená: ohybnosť, výdrž, energia, sila a dobrá postava. Védska myseľ znamená pozrieť sa na čokoľvek a mať schopnosť pochopiť jemné pravy schované vo vnútri. “

„Je načase, aby si nová generácia vytvorila yogínske telo a védsku myseľ na eN (osvietený, večne blažený) život.“

(Preklady: Ma Nithya Vibhooti)